ทุกแผน ทุกขั้นตอน เพื่อตอบโจทย์ "วิจัยได้ ขายจริง"เราทำงานกับ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก